Staramy się dostarczać Państwu produkty spełniające standardy jakościowe i bez wad. Jeżeli jednak Produkt sprzedany za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

2. Wada Produktu:

 • wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży,
 • Produkt ma wadę fizyczną także w razie jego nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 

Jak złożyć reklamację?

1. Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje:

 • dane kontaktowe Klienta ułatwiające i przyśpieszające rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
 • wskazanie reklamowanego Produktu i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń,
 • określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży tj.: usunięcie wady lub wymiana Produktu na nowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny przy jednoczesnym wskazaniu kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

2. Zapisy w punkcie 1. są formą zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży, w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może złożyć:

 • pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: SIATMET, Terespolska 168, 05-074 Konik Nowy
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

4. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres kontaktowy podany przez Klienta (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

5. Klient korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: SIATMET, Terespolska 168, 05-074 Konik Nowy, przy czym:

 • w przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca,
 • w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem (np. Przedsiębiorcy) koszty dostarczenia Produktu ponosi Klient.

6. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Produktu ponosi Klient.

8. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z działalnością Sklepu Internetowego, w tym dotyczących zawieranych Umów Sprzedaży oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego, którego właściwość ustala się według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

1. Sprzedawca informuje, że korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).

2. Korzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny.

3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

4. Szczegółowe informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w tym dane punktu kontaktowego, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

Zwroty (odstąpienie od Umowy Sprzedaży) - dotyczy tylko Klientów będących Konsumentami.

Jeżeli zakupiony Produkt nie spełnia oczekiwań nabywającego, można go zwrócić w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu Produktu Sprzedawcy wskazanych w punktach 13. i 17. poniżej.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od daty wydania Produktu Konsumentowi (lub wskazanej przez niego osobie trzeciej), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Konsumenta (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego Produktu, partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

4. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, przy użyciu wzoru proponowanego przez Sprzedawcę.....

5. Wzór oświadczenia odstąpienia od Umowy Sprzedaży - pobierz

6. Do zachowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu.

7. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:

 • pocztą na adres korespondencyjny: SIATMET, TERESPOLSKA 168, 05-074 KONIK NOWY
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

8. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia na Trwałym Nośniku na adres podany jako adres kontaktowy przez Konsumenta (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

10. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego Zamówienie do realizacji, oferta Klienta dotycząca zawarcia Umowy Sprzedaży przestaje wiązać i Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

11. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży na opisanych powyżej zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z zastrzeżeniem zapisów punktów 13. i 17. poniżej.

12. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, na koszt własny, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

15. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

16. Zwrot środków na rzecz Konsumenta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

17. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

18. Sposób odesłania Produktu zależy wyłącznie od Konsumenta. Jeżeli jednak niemożliwy jest zwrot Produktu w zwykłym trybie pocztą (np. z uwagi na gabaryty) zaleca się skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w transporcie tego typu przesyłek. Po stronie Konsumenta pozostaje właściwe przygotowanie Produktu do wysyłki oraz opłacenie usługi. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt:

 • telefoniczny: 508 399 300 lub 508 399 939
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

19. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

20. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy, a w szczególności w odniesieniu do umów w których:

 • przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami.
Produkt dodany do listy
Produkt dodany do porównania.